សេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែម (ថ្មី) ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀន នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ និង សាខាត្បូងឃ្មុំ ឆ្នាំសិក្សា២០២២ - ២០២៣

11 January 2023