សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀន នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២០២៤

11 August 2023